Печат на тази страница
Петък, 21 Август 2009 00:00

Издателска политика / Editorial Policy

редакция

Семинар_BG се разграничава от съществуващите списания в сферата на социалните науки не само тематично, но и в стилово отношение. Виртуалното битие на списанието предполага по-кратки и концентрирани текстове с многобройни хипертекстови отправки и мултимедийни илюстрации, които онлайн читателят веднага може да проследи. Статиите ще съчетават, от една страна, някаква фактичност – явление, интервюта, данни и пр., а, от друга, силна хипотеза, която да пробужда дебат. В този смисъл това ще са изследвания в движение – такива, каквито са и техните обекти в съвременния свят.

Част от идеологията на Семинар_BG е свободният достъп.

Списанието приема предложения за тематични броеве (не отделни статии).

Текстовете се рецензират анонимно от двама рецензенти, които са специалисти по съответната тема. Окончателното решение относно публикуването се взима от членовете на Редакционната колегия.

Към всеки брой ще бъдат прикачени блогови постинги от кръга автори, посветени на книги, филми, виртуална култура и т.н.

Периодичността на публикуване е 3 пъти годишно, плюс един брой на английски език. Обемът на приеманите текстове е от 5 до 10 страници (9 000 – 18 000 знака). Винаги, когато е възможно, цитирането става с хиперлинкова връзка към заглавието на сайта на издателството.

Текстовете са със запазено авторско право, никой няма право да ги препечатва без разрешение едновременно на списанието и автора.

Това списание не е комерсиално, то се разпространява безплатно.

С цел опазване на авторското право на цитираните от списанието автори, илюстрациите и линковете се ползват или с разрешение на автора, или посредством отправяне към сайта, където е публикувана снимката. Молим читателите да сигнализират за нередности!

 


 

Editorial Policy

Seminar_BG differs from other journals in social sciences not only with regard to its main topics, but also in style. The online presence of the journal presupposes texts which are more focused, concentrated and shorter, with hypertext links and multimedia illustrations which the reader can follow. The articles combine, on the one hand, some first-hand facticity – social phenomena, fieldwork, data, etc., and on the other hand, strong hypotheses which can raise debate. The journal thus aims to offer research in motion, because the very objects which we analyse are also in motion.

Open access is an essential part of the ideology of Seminar_BG.

The journal accepts proposals for thematic issues (not separate articles).

The submitted manuscripts are subject to double blind peer-reviewing by two independent scholars, who are specialists in the respective field. The final decision about the acceptance of an article is made by the members of the Editorial Board.

There are 3 issues per year in Bulgarian and one in English. The volume of the texts accepted is 9 000 – 18 000 characters. In all cases possible, the references should be hyperlinked to the website of the respective publishing house.

The texts are copyrighted under Creative commons. No one has the right to republish them without the permission of both the author and the journal.

This journal is non-commercial. It is distributed for free.

Illustrations and other materials are published with permission from authors, or refer to free access sites, where they were taken from. We invite all readers to alarm us if they notice use of unauthorized materials.

Прочетена 12728 пъти Последно променена в Неделя, 24 Май 2020 22:04