.
 • Списание Семинар_BG

  Семинар_BG е рецензирано онлайн списание със свободен достъп в сферата на културните изследвания. То се ситуира на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ. Задачата на екипа е да направим видимо невидимото, да изместим изследователския поглед от традиционните предмети и проблеми към новите процеси и групи в обществото, да разберем, преди да съдим.

  Обект на интерес са новите медии и комуникации, популярната култура, младежките общности, потребителските практики, новите форми на политическа и гражданска мобилизация, промените в градската среда, съвременното изкуство – явления, които се развиват прекалено бързо, за да може да бъдат осмислени с класическия научен инструментариум. Наместо културата на застиналите предмети, които интерпретираме – културата на потоците, в които се опитваме да навигираме.

  Списание Семинар_BG е регистрирано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (ID № 950) и е достъпно в Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на Министерството на образованието и науката през 2009 г.

  ISSN 1313-9932

 • Seminar_BG

  Seminar_BG is a peer-reviewed, open access online journal for cultural studies. It is situated at the borderlines of disciplines such as cultural anthropology, aesthetics, sociology, and media analysis. Its ambition is to open up to new practices, cultures and methods, to make visible the invisible, to understand before judging.

  The central objects of interest are new communications and popular culture consumer practices and civil mobilizations, the appropriations of urban environment and contemporary art forms. Those new forms of culture evolve far too quickly to be conceptualized through the classical research tools and thus need the development of research tools ‘en route’. Instead of interpreting the culture of ‘still life’ objects, navigating through the culture of flows.

  The journal Seminar_BG is registered into the National Reference List of contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review (ID № 950). The journal is indexed in the Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

  The journal was created in 2009 with the support of Programme ‘Ideas’ of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

  ISSN 1313-9932

Петък, 13 Декември 2019 15:19

Редакционен съвет / Editorial Board

редакция

 

Главен редактор:

проф. Ивайло Дичев (Софийски университет, катедра История и теория на културата)


Редакционен съвет:

проф. Жил Руе (Университет Версай, Париж, катедра Жан Моне, Банска Бистрица)

проф. Петя Кабакчиева (Софийски университет, катедра Социология)

доц. Валентина Георгиева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

доц. Даниела Колева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

доц. Десислава Лилова (Софийски университет, катедра Библиотечно-информационни науки)

доц. Орлин Спасов (Софийски университет, катедра Радио и телевизия)

доц. Тодор Христов (Софийски университет, катедра Теория на литературата)

доц. Мария Стоилкова (Университет на Флорида, Център за европейски изследвания и Департамент по антропология)

гл. ас. Велислава Петрова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

Асистент редактори: Юлия Роне и Славка Каракушева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

превод и редакция на английски: гл. ас. Светла Казаларска (ИЕФЕМ - БАН), д-р Надежда Гълъбова (Софийски университет)

Оформление: Айспейсмедия, Красимир Терзиев

Издател: Фондация "Медийна демокрация"

 

Адрес:

София 1113

бул. "Цариградско шосе" 125, бл. І, ет. ІV

@: seminar_bg[at]yahoo.com

 

Регистрационен номер: ISSN 1313-9932

 


Editor-in-Chief:

Prof. Ivaylo Ditchev (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)


Editorial Board:

Prof. Gilles Rouet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean Monnet, Banska Bystrica)

Prof. Petya Kabakchieva (Sofia University, Department of Sociology)

Assoc. Prof. Daniela Koleva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assoc. Prof. Dessislava Lilova (Sofia University, Department of Library and Information Sciences)

Assoc. Prof. Orlin Spassov (Sofia University, Department of Radio and Television)

Assoc. Prof. Todor Christov (Sofia University, Department of Theory of Literature)

Assoc. Prof. Maria Stoilkova (University of Florida, Centre for European Studies, Department of Anthropology)

Assoc. Prof. Valentina Gueoguieva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assist. Prof. Velislava Petrova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assistant Editors: Julia Rone & Slavka Karakusheva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Translation to English: Assist. Prof. Svetla Kazalarska (IEFEM - BAS), Nadezhda Galabova, PhD (Sofia University)

Design: i.Space Media, Krassimir Terziev

Publisher: Foundation Media Democracy

 

Address:

Sofia 1113

125, Tsarigradsko Shose blvd, 

University Building 1, 4th floor

@: seminar_bg[at]yahoo.com

 

ISSN 1313-9932

Прочетена 9344 пъти Последно променена в Неделя, 24 Май 2020 22:11

Броеве на Семинар_БГ

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

ЗА НАС - В процес на разработване.

Новата Празничност

Този уебсайт използва бисквитки за управление на навигация и други функции. Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да поставим тези видове бисквитки на вашето устройство.
Повече информация Съгласие Отказ