Списанието приема предложения за тематични броеве или статии за предстоящи тематични броеве.  


Актуални покани за статии към тематични броеве:

 • Музикални съпроводи на политиката / Политически партитури на музиката
 • Социалният живот на обществените бани

 

Музикални съпроводи на политиката / Политически партитури на музиката

Съставители: Ивайло Дичев (ivayloditchev[at]gmail.com), Венцислав Димов (vdimov.fjmc[at]gmail.com)

Пресечните точки на политика и популярна култура се оказват активно озвучени – и в днешната постмодерна ситуация, и в историческите епохи на домодерните и модерни общества преди. Музиката съпровожда политиката, но и политиката прави музика, като провокира творци и артисти, генерира контексти и употреби, произвежда и продуцира медийни и културни индустрии и фигури, обуславя ценностни, символни, идеологически и естетически съдържания и смисли на музикалното. Онлайн списание „Семинар_BG“ и екипът на проект „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечността между медии, култури и политики“ Ви канят да се включите в тематичният брой на списанието „Музикални съпроводи на политиката / политически партитури на музиката“.

Поканата е отправена към работещи в сферата на културните изследвания, в дисциплинарните полета на антропология, естетика, социология, медиен анализ, културална музикология, етномузикология, изследване на популярната музика.

Сред широката гама от възможни теми и въпроси, обект на очаквани културологични и интердисциплинарни прочити, насърчаваме авторите да потърсят гледни точки към:

 • музика и медии: политики на репрезентациите
 • музика, политика и културни войни
 • власт и музика: поръчки, контрол, манипулации, съпротива
 • връзка на музикални стилове с определени политически нагласи
 • политически ангажираните артисти/музиканти – преди и сега – и тяхното обществено влияние
 • „лютите чушки“ на популярната музика от България: джаз и социализъм, рок и антикомунистически протести, хип-хоп и политическа съпротива днес…
 • „меката сила“ на „сладката“ музика: соц-естрада, „преходна“ чалга…
 • как медии и технологии променят политическото: дигитални землянки и мобилизации

Очакваме до 15 февруари 2023 г. да представите на съставителите текстове по темата, оформени според стандартите на списанието (https://seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg.html?view=article&id=525:instructions-for-publication&catid=94).

 


Социалният живот на обществените бани

Съставители: Иво Страхилов, Стефан Пейчев, Славка Каракушева 

Водата присъства във всички сфери на живота, а свързаните с нея проблеми и предизвикателства придобиват все по-осезаем характер в различни части на света. Темата е обект на много научни изследвания, разгорещени експертни дебати и оспорвани политически програми както на национално, така и на глобално ниво. В тази динамична ситуация настоящата покана за статии се прицелва към обществените бани, в чиито социални биографии (Macaraig 2019) проличават взаимовръзките и взаимозависимостите между водите и хората. Антропологията на водата (Ballestero 2019) поставя под въпрос разграничението между природа и култура, като приема, че социалните и екологичните аспекти на водата са неразчленими. В тази връзка е необходим по-всеобхватен подход, който пресича хидросоциалните и социохидроложките изследвания (Wesselink, Kooy and Warner 2016; Ross and Chang 2020) и взема предвид историческите и съвременните измерения на проблематиката, за да осмисли водата едновременно като ресурс, наследство и всекидневни практики, които често са ориентирани към бъдещето.

Поставянето на въпроса за обществените бани и водите заедно с техните исторически, социално-икономически и културни значения засяга важни научни и обществени дебати в сферата на културата, местното развитие, качеството на живот, околната среда и използването на природните ресурси. Водата в нейната връзка и включеност в човешките общности (Митев 2014) предлага изследователска перспектива, която позволява да се задълбочи разбирането за наследството и формите за конструирането му в настоящето с оглед на чести промени, наслагващи се кризи и задълбочаващи се екологични и икономически несигурности. Тази проблематика преодолява границите както между минало, настояще и бъдеще, така и между природа и общество, за да предложи по-всеобхватен поглед към въпросите на устойчивото развитие, достъпа до ресурси и изграждането на общности и места. Ключовата роля на водите като ограничен и базисен ресурс се отразява и на тяхното социално и политическо осмисляне, довело до включването им в местни разкази и легенди, както и до превръщането им в залог на различни граждански протести и общностни съпротиви.

Всичко това налага да разглеждаме взаимоотношенията между водите и хората едновременно в тяхната материалност и абстрактност, границите между които обикновено са твърде неясни. Затова и очакваните статии, разглеждащи различни типове обществени бани, може да се отнасят както до материалните аспекти на тези взаимодействия – свързани с водата съоръжения, сгради и инфраструктура, инженерни и архитектурни усвоявания, медицински и рекреационни приложения, документални извори, художествена литература и произведения на изкуството, така и до нематериалните аспекти, като спомени, вярвания, репрезентации, местни и експертни знания и употреби, културни, религиозни и социални практики, политическа икономия и екология, конфликти и протести.

Специален фокус на броя представлява османското наследство в областта на водата и водните инфраструктури. Акцентът върху османските обществени бани осветлява много от посочените по-горе въпроси относно връзката между вода и култура и подчертава съвременната значимост на османското наследство. Потенциални теми за изследване са историята и социалната биография на баните, мястото им в дебатите и инициативите за модернизация на градовете и обществото, съвременното им състояние, променящите се хигиенни и социални норми, общностите и културите на къпане, в това число техните етноконфесионални и джендър измерения. В тематичния обхват на броя попадат и строените в по-късни периоди обществени бани, които следват, адаптират или се разграничават от моделите на османските бани. Тук се включват също актуалните процеси на изоставяне, разрушаване или трансформиране на османските бани в музеи и луксозни спа центрове, но също така и дълголетните традиции на ползване на обществените бани от различни социални, етнически и религиозни групи.

В допълнение предлагаме и следните тематични области, но потенциалните автори са добре дошли да заявят и други теми:

 • традиционни и съвременни практики, употреби, режими на знание, културни модели, свързани с обществените бани;
 • води, бани и местни общности: идентичност, памет, наследство, граждански мобилизации, конфликти;
 • политики, собственост, управление, труд;
 • обществени бани, социална среда, пространство, „модернизация“;
 • води, съвременни предизвикателства и хидросоциални неравенства;
 • икономически употреби, комодификация, туризъм;
 • сензорни аспекти на водата и къпането в обществени бани;
 • води, бани и съвременни артистични практики.

Може да заявите интерес, като изпратите заглавие и резюме (до 300 думи) на ел. поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Разработените след това ръкописи трябва да са съобразени с указанията на списанието за оформяне на публикации. Подадените текстове подлежат на двойно анонимно рецензиране и селекция.

Срокове:

заявяване на интерес: 31 януари 2023 г.

изпращане на ръкописи: 30 юни 2023 г.

публикация на броя: ноември 2023 г.