Редакционен съвет / Editorial Board

 

Главен редактор:

проф. Ивайло Дичев (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

Редакционен съвет:

 • проф. Албена Янева (Манчестърски университет, Институт по урбанизъм, Великобритания)
 • проф. Анна Кръстева (Нов български университет, Департамент Политически науки)
 • проф. Даниела Колева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • проф. Жил Руе (Университетът Версай, Париж, Франция)
 • проф. Мишел Ротенберг (Университет "Жан-Моне", Сент-Етиен, Франция)
 • проф. Петя Кабакчиева (Софийски университет, катедра Социология)
 • проф. Райна Гаврилова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • доц. Валентина Георгиева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • доц. Галина Гончарова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • доц. Десислава Лилова (Софийски университет, катедра Библиотечно-информационни науки)
 • доц. Мария Стоилкова (Университетът на Флорида, Център за европейски изследвания и Департамент по антропология, САЩ)
 • доц. Милена Друмева (Университет "Саймън Фрейзър", Училище по комуникации, Канада)
 • доц. Орлин Спасов (Софийски университет, катедра Радио и телевизия)
 • доц. Тодор Христов (Софийски университет, катедра Теория на литературата)
 • гл. ас. Велислава Петрова (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • гл. ас. Диляна Минчева (Университет Макмастър, Факултет по хуманитарни науки, Канада)
 • гл. ас. Иво Страхилов (Софийски университет, катедра История и теория на културата)
 • гл. ас. Корин Ведрин (Национално висше училище по архитектура, Лион, Франция)
 • гл. ас. Мила Минева (Софийски университет, катедра Социология)
 • гл. ас. Ния Нейкова (Институт по философия и социология - Българска академия на науките)

Асистент редактор: Славка Каракушева (Софийски университет, катедра История и теория на културата)

Оформление: Айспейсмедия, Красимир Терзиев

Техническа поддръжка на сайта: Prospect

Издател: Фондация "Медийна демокрация", в сътрудничество с катедра История и теория на културата на СУ "Св. Климент Охридски" и Мрежа за културни изследвания

 

Контакти:

София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. І, ет. ІV

@: seminar_bg[at]yahoo.com

Facebook: Семинар_BG

 


Editor-in-Chief:

Prof. Ivaylo Ditchev (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Editorial Board:

 • Prof. Albena Yaneva (Manchester University, Manchester Urban Insitute)
 • Prof. Anna Krasteva (New Bulgarian University, Department of Political Science) 
 • Prof. Daniela Koleva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Prof. Gilles Rouet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
 • Prof. Michel Rautenberg (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)
 • Prof. Petya Kabakchieva (Sofia University, Department of Sociology)
 • Prof. Rayna Gavrilova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Assoc. Prof. Dessislava Lilova (Sofia University, Department of Library and Information Sciences)
 • Assoc. Prof. Galina Goncharova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Assoc. Prof. Maria Stoilkova (University of Florida, Centre for European Studies, Department of Anthropology)
 • Assoc. Prof. Milena Droumeva (Simon Fraser University, School of Communication)
 • Assoc. Prof. Orlin Spassov (Sofia University, Department of Radio and Television)
 • Assoc. Prof. Todor Christov (Sofia University, Department of Theory of Literature)
 • Assoc. Prof. Valentina Gueoguieva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Assist. Prof. Corine Védrine (École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, France)
 • Assist. Prof. Dilyana Mincheva (McMaster University, Faculty of Humanities)
 • Assist. Prof. Ivo Strahilov (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)
 • Assist. Prof. Mila Mneva (Sofia University, Department of Sociology)
 • Assist. Prof. Niya Neykova (Institute of Philosophy and Sociology - Bulgarian Academy of Sciences)
 • Assist. Prof. Velislava Petrova (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Assistant Editor: Slavka Karakusheva (Sofia University, Department of History and Theory of Culture)

Design: i.Space Media, Krassimir Terziev

Website technical support: Prospect

Publisher: Foundation Media Democracy in cooperation with the Department of History and Theory of Culture, Sofia University St. Kliment Ohridski, and the Cultural Studies Network Association

 

Contacts:

Sofia 1113, 125, Tsarigradsko Shose blvd., University Building 1, 4th floor

@: seminar_bg[at]yahoo.com

Facebook: Семинар_BG